Våra Tjänster

Rådgivning
Som fastighetsägare kan det vara svårt att förstå alla tekniska termer vid exempelvis besiktningsanmärkningar, offerter, fakturor med mera. Hisskonsult Husaren hjälper er med all typ av teknisk rådgivning så att ni kan känna er trygga med era anläggningar.

Utredning vid återkommande driftstörningar
Hisskonsult Husaren kontrollerar och utreder anläggningar som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett utlåtande upprättas över de åtgärder som behövs för att öka driftsäkerheten.

Underhållsplan
Statusen på era anläggningar och vilka kostnader ni kan förvänta er de kommande åren är viktigt för alla fastighetsägare då det innebär stora kostnader vid framför allt modernisering eller utbyte.

Hisskonsult Husaren går igenom era anläggningar noggrant och kontrollerar drift, funktion, komponenter och komfort.

En webbaserad, detaljerad underhållsplan upprättas. Där får ni en översikt över samtliga anläggningar, utlåtande, kommentarer på eventuella brister samt kommentarer på objekt som bör planeras för modernisering eller utbyte inom en femårsperiod. 

I den webbaserade detaljerade underhållsplanen finns:
• utlåtande
• budgetpris som indexregleras varje år
• planerat år för modernisering alternativt utbyte
• åtgärder som planeras att utföras
• diverse komponenter såsom nödtelefon, korgdörr, schaktdörrar, maskineri, drivsystem och styrsystem
• tillverkningsår, moderniseringsår
• eventuella garantitider
• eventuella brister
• besiktningsmånader och besiktningsorgan
• skötselföretag
• antal utförda servicebesök det senaste året
• antal driftstörningar det senaste året

Serviceavtal för hissar och rulltrappor

Era anläggningar ska ha ett skötselföretag som sköter era objekt regelbundet med jämna intervaller under året.

Vi hjälper er att upphandla ett avtal som passar bäst för er och era anläggningar.

Följande handlingar ingår i ett förfrågningsunderlag vid upphandling:
• upphandlingsföreskrifter - anger upphandlingens förfarande
• särskilda föreskrifter - anger hur driftentreprenaden ska utföras
• objektsförteckning - är en teknisk redovisning per objekt vilket ger entreprenörerna samma förutsättningar.

Förfrågningsunderlaget skickas sedan ut till valda entreprenörer som passar för er typ av anläggningar. Samtliga anbud utvärderas och jämställs med samma förutsättningar.

Det mest fördelaktiga anbudet för er antas och ett driftentreprenadkontrakt upprättas mellan er och den valda entreprenören.

Under driftentreprenaden hjälper vi er även att kontrollera att avtalet uppfylls med stickprovskontroller, driftmöten med mera.

Modernisering, utbyte eller nyinstallation av hissar och rulltrappor

Att upprätta korrekta och sakliga förfrågningsunderlag vid modernisering, utbyte eller nyinstallation av objekt är oerhört viktigt för att få med samtliga krav som ställs samt att era önskemål tillgodoses.  Vi använder oss av EL AMA vid upprättande av tekniska beskrivningar. Detta borgar för ett konkurrenskraftigt pris då samtliga entreprenörer räknar på samma förutsättningar.

Följande underlag ingår i ett förfrågningsunderlag:
• teknisk funktionsbeskrivning - anger vilka åtgärder som ska utföras med detaljerade funktionskrav på materialet som ska installeras
• administrativa föreskrifter - anger förutsättningar för hur entreprenaden ska bedrivas
• anbudsformulär - där entreprenören lämnar pris för åtgärderna och anger materialval för entreprenaden

Underlagen skickas ut till valda entreprenörer som passar bäst för den typ av arbete den aktuella entreprenaden avser. Samtliga anbud utvärderas och jämställs efter samma förutsättningar. Det mest fördelaktiga anbudet för er antas och ett entreprenadkontrakt upprättas mellan er och den valda entreprenören.

Kapacitetsberäkning av hissar och rulltrappor
Vid planering av hissar/rulltrappor i nya byggnader utför vi en avancerad beräkning på hur många hissar/ rulltrappor som kommer att behövas för klara av att transportera populationen i den nya byggnaden.

Projektledning under entreprenaden
Om ni själva inte har kunskap eller tid att driva projektet erbjuder vi våra tjänster med projektledning och löpande byggmöten under hela entreprenadens framskridande, samt om det skulle uppstå problem under entreprenadstiden.

Entreprenadbesiktning
Vi utför slutbesiktning av entreprenaden där vi kontrollerar att det ni avtalat mellan parterna eller enligt ett upprättat förfrågningsunderlag har följts. Vid slutbesiktningen säkerställs att man fått den produkt och det material man avtalat, samt att kvaliteten på arbetet är fackmannamässigt utfört.

Ett besiktningsutlåtande upprättas. Besiktningarna fortlöper tills samtliga anmärkningar eller brister är åtgärdade.

Garantibesiktning
Innan garantitidens slut är det viktigt att utföra en garantibesiktning. Besiktningen säkerställer att anläggningens skötsel utförts med en god kvalitet och att inget material har blivit utslitet.

Ett besiktningsutlåtande upprättas.

Besiktningarna fortlöper tills samtliga anmärkningar eller brister är åtgärdade.

ADRESS
Vegagatan 34
413 09 Göteborg

HISSKONSULT HUSAREN AB
Hisskonsult Göteborg
Org.nr: 559102-2156

Personuppgiftspolicy
Producerad av
crossmenu